OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Ogólna charakterystyka mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków
w miejscowości Bystrym k. Giżycka.

Ścieki surowe doprowadzane są do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz dowożone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego. Wstępne mechanicznie oczyszczanie następuje w budynku krat. Gromadzące się na kracie skratki zostają okresowo, w trybie automatycznym kierowane do podajnika ślimakowego, dalej podlegają odwodnieniu przy pomocy praski hydraulicznej i przetransportowane są do kontenera skratek. Kolejnym etapem oczyszczania mechanicznego jest piaskownik, w którym wskutek zwolnienia przepływu ścieków następuje wytrącenie i sedymentacja zawiesiny mineralnej. Dodatkowo piaskownik jest napowietrzany sprężonym powietrzem w celu lepszego flotowania części pływających. Zgromadzona, zanieczyszczona organiką pulpa piaskowa transportowana jest do separatora i płuczki piasku. Wypłukany i odwodniony piasek kierowany jest do pojemnika, natomiast odcieki do dalszego oczyszczania biologicznego.

Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki przepływają do układu komór biologicznych, pełniących podstawową funkcję oczyszczania biologicznego.
W pierwszym etapie ścieki dopływają do komory defosfatacji (beztlenowej), następnie do komór denitryfikacji (niedotlenionych), do której recyrkulowany jest ponadto osad czynny z komór nitryfikacji (recyrkulacja wewnętrzna). Ścieki z komory denitryfikacji przepływają do komór nitryfikacji (tlenowych).
W komorach aerobowych reaktorów biologicznych następuje pełne biologiczne oczyszczenie ścieków
w oparciu o procesy życiowe biocenozy oczyszczającej (osad czynny). Uzyskuje się redukcję zawartych w ściekach związków węgla, pełną nitryfikację azotu amonowego i częściową stabilizację osadu nadmiernego.

Po oczyszczeniu w reaktorach biologicznych mieszanina osadu i ścieków poprzez przelewy dopływa do komór rozdziału i dalej do dwóch osadników wtórnych. W osadnikach następuje rozdział osadu czynnego od ścieków oczyszczonych w warunkach zwolnionego  przepływu.
Osad gromadzący się na dnie osadnika zgarniany jest do leja osadowego i dalej trafia do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, skąd tłoczony jest na początek układu oczyszczania (recyrkulacja zewnętrzna) lub jako osad nadmierny przetłaczany jest do grawitacyjnego zagęszczacza osadu nadmiernego.


Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl