AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE NR AB 1051

Laboratorium Środowiskowe istnieje już ponad dwadzieścia pięć lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku.
Zlokalizowane jest w budynku administracyjnym Oczyszczalni Ścieków w Bystrym.


Laboratorium Środowiskowe wykonuje szeroki zakres usług badania wody i ścieków tj.:

- badania fizyko - chemiczne i mikrobiologiczne wody w zakresie parametrów wymaganych przy określaniu przydatności wody do spożycia przez ludzi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r (Dz.U.2017, poz. 2294) - w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi),
- badania fizyko - chemiczne ścieków w oparciu o warunki, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz.U.2014, poz. 1800) - w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego),
- badania osadów ściekowych.

          Gwarancją wysokiej jakości wykonywanych badań, oraz potwierdzeniem kompetencji technicznych laboratorium jest Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 - numer akredytacji AB 1051.
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku (PPIS), działając zgodnie art. 12.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858) wydaje corocznie decyzje zatwierdzające Laboratorium Środowiskowe PWiK sp. z o.o. do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Uzyskana akredytacja PCA i zatwierdzenie kompetencji laboratorium przez PPIS pozwala realizować, potwierdzone certyfikatem jakości badania wody i ścieków, dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, na bardzo wysokim poziomie.
W celu zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych dla naszych klientów, Laboratorium stale doskonali swoją pracę poprzez coroczne uczestniczenie w porównaniach międzylaboratoryjnych, zakupy specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i aparatury pomiarowej najnowszej generacji. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i seminariach.
Dodatkowych informacji na temat działalności laboratorium, zakresu badań, stosowanych metod badawczych, oraz ceny usług można uzyskać w siedzibie laboratorium, telefonicznie tel./fax. 87/429 33 77, e-mail: laboratorium@pwikgizycko.pl oraz na naszej stronie www

           Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl